Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
 
 
Соопштенија за Јавност

Клучен збор:
Дата:
23.06.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Почитувани

Судијата на претходна постапка пред да заврши со распитот на еден од повиканите лица по повод предлогот поднесен од страна на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела кои се поврзани и произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникации (СЈО) во јавноста познат како „Тврдина“ примил барање за негово изземање од страна на обвинителот кој постапува во истиот предмет, со тоа судијата го прекинал сослушувањето на повиканите лица.

Судијата на претходна постапка откако ќе ги комплетира списите на предметот заедно со барањето ќе ги достави до претседателот на судот кој во рок од три дена треба да одлучи по однос на барањето за изземањето на судијата.

Со почит

Основен суд Скопје 1  - Скопје

23.06.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ
Почитувани Судија на претходна постапка постапувајќи по предлогот на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела кои се поврзани и произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите (СЈО) за определување на мерка притвор за осомничениот Г.Г. кој е опфатен во предметот на СЈО во јавноста познат како „Тврдина“, донесе решение со кое го одби предлогот на СЈО и определи мерка на претпазливост односно одземање на патна исправа. Со почит Основен суд Скопје 1 - Скопје
20.06.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Почитувани

Кривичниот совет на Одделението за организиран криминал и корпција при Основен суд Скопје 1  -  Скопје донесе решение со кое жалбите на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела кои се поврзани и произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите (СЈО) поднесени за лицата М.Ј., Т.Т. и Н.Г., опфатени во предметот на СЈО во јавноста наречен „ТНТ“, против кои судија претходна постапка со решение од 10.06.2016 година не им определи мерки на претпазливост, се одбиваат како неосновани, а се потврдува решението на судијата на претходна постапка.  

Против решението на Кривичниот совет не е дозволена жалба.

 

Со почит

Основен суд Скопје 1  - Скопје

 

20.06.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Почитувани

 

Во врска со повеќето прашање на одредени медиуми за денешниот протест пред Основен суд Скопје 1  - Скопје против решението за определувањето на мерка куќен притвор за осомничениот В.Т. кој е опфатен во предметот на СЈО во јавноста познат како „Транспортер“, Судот досега се произнесол дека демократско право на секој граѓанин на Република Македонија е да го изрази своето незадоволство преку јавен протест.

Овој суд и досега ги осудувал насилните протести, јавните настапи како и обидите преку закани кон судии со водење кривични постапки и кривични пријави против истите за нивното искажано мислење во судска одлука што е неприкосновано уставно и со закон загарантирано право на судиите своето мислење да го искажат во својата одлука.

Со почит

Основен суд Скопје 1  - Скопје

20.06.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Почитувани

Кривичниот совет на Одделението за организиран криминал и корупција при Основниот суд Скопје 1  - Скопје донесе две решенија со кои:

Жалбата на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите (СЈО) за лицето Г.Г. кое е опфатено во предметот на СЈО во јавноста познат како „Тврдина“ се уважува, а во врска со решението на судија на претходна постапка од 14.06.2016 година со кое предлогот за определување на мерка притвор од страна на судија на претходна постапка беше отфрлен, денеска советот го укина ова решение и истото се враќа на повторно одлучување пред судија на претходна постапка.

По однос на жалбите на СЈО за осомничените лица Т.Ј., Г.Ј., Н.Б. и В.С. исто така опфатени во предметот „Тврдина“, Кривичниот совет донесе решение со кое жалбите се уважуваат, а решението на судијата на претходна постапка од 14.06.2016 година со кое беше отфрлен предлогот на СЈО за определување на мерки на претпазливост, се укинува и се враќа на повторно одлучување.

Против овие решенија не се дозволени жалби.

Основен Суд Скопје 1  - Скопје

16.06.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ
Почитувани Жалбата на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите од 14.06.2016 година и жалбата на оосмничениот В.Т. од Битола кој е опфатен во предметот на СЈО во јавноста познат како „Транспортер“ против решението на судија на претходна постапка на овој суд, се одбиваат како неосновани. Решението на судијата на претходна постапка од 13.06.2016 година по повод предлогот на СЈО за определување на мерка притвор за лицето В.Т. се преиначува и се определува мерка куќен притворво траење од 30 дена сметано од неговото пронаоѓање и лишување од слобода, а поради постоење на причините предвидени во чл.165 ст.1 т.1 , 2 и 3 од ЗКП. Истовремено се забранува осомничениот В.Т. да го напушти своето живеалиште без дозвола од судот, а доколку осомничениот не се придржува на забраната, против истиот ќе се определи мерка притвор. Надзорот над куќниот притвор се наложува да го извршува СВР Битола при што овластени службени лица од подрачната полициска станица во одредени временски интервали, ненајавено во текот на 24 часа, ќе го проверуваат присуството на осомничениот во неговиот дом. За секое непочитување на решението од страна на осомничениот се задолжува надлежна полициска станива веднаш да го извести Основен суд Скопје 1 -Скопје. Против ова решение дозволена е жалба во рок од 24 часа преку овој суд до Апелационен суд Скопје. Со почит Основен суд Скопје 1 - Скопје
15.06.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Почитувани.

Судија на претходна постапка при Основниот суд Скопје 1 – Скопје, постапувајќи по предлози за определување мерка притвор против лицето Г.Г. и мерки за претпазливост против лицата Т.Ј., Г.Ј., Н.Б. и В.С. поднесени од Јавното обвинителство за гонење кривични дела поврзани и кои произлегуваат од незаконското следење на комуникациите ( СЈО) , откако беше побарано дополнување на предлогот што беше доставено и јавно обвјавено од страна на СЈО, донесе решенија со кои ги отфрли предлозите на обвинителството.

Странките во постапката имаат право на жалба на решениата на судија на претходна постапка до Кривичниот совет во рок од 24 часа по приемот согласно член 294 ст. 1 од ЗКП.

Член 294

Надлежност на судијата на претходната постапка

(1) По донесувањето на наредба за спроведување на истражна постапка до судијата на претходната постапка јавниот обвинител може да стави образложен предлог за определување на мерка притвор или други мерки за обезбедување на присуство на обвинетиот. Судијата на претходната постапка е должен без одлагање да го разгледа ваквиот предлог и веднаш да одлучи по него. Ако судијата на претходната постапка не се сложи со предлогот на јавниот обвинител, за тоа ќе донесе посебно образложено решение. Против ова решение јавниот обвинител има право на жалба во рок од 24 часа до советот од членот 25 став (5)на овој закон.

 Решенијата се анонимизирани и објавени на веб страницата на судот.

http://osskopje1.mk/Odluki.aspx

Со почит Основен суд Скопје 1 – Скопје.

15.06.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Почитувани.

Апелациониот суд - Скопје до Основниот суд Скопје 1 – Скопје достави решение со кое жалбата на обвинетите З.В., С.В., З.З. и Б.П. кои се дел од предметот КОК бр. 77 /15 ,во јавноста познат како „Пуч“, изјавена преку нивниот бранител против решението на судијата за запирање на постапката за конкретниот предмет, се уважува и предметот се враќа на понатамошно постапување.

Второстепениот суд утврдил дека Кривичниот суд не ги повредил одредбите од кривичното материјално и процесно право кога донел решение за запирање на постапката за конкретниот предмет бидејќи во времето на донесување на решението во правниот поредок егизистирала Одлуката на Претседателот на Р.М. за помилување – ослободување од понатамошно гонење без спроведување на постапка за обвинетите.

Но, имајќи во предвид дека со повлекување на аболицијата односно Одлуката на Претседателот на Р.М. за помилување – ослободување од понатамошно гонење, се поништуваат и правните последици кои настанале со донесување на Одлуката и се воспоставуаат правните односи и состојби кои постоеле пред донесување на овој акт, Второстепениот суд постапувајќи по службена должност утврдил дека жалбата е основана и предметот се враќа на понатамошно постапување во Првостепениот суд.

Со почит Основен суд Скопје 1 – Скопје.

14.06.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

Почитувани

Денеска од Апелациониот суд Скопје до Основен суд Скопје 1  - Скопје е доставено решение со кое жалбата на ОЈО Скопје против решението на Основниот суд Скопје 1  - Скопје против лицето З.Б. се уважува, а решението на судот се преиначува со што мерката притвор против З.Б., се продолжува сметано од 31.05.2016 до правосилност на пресудата.

Во однос на лицето И.Б., жалбата на ОЈО Скопје се одбива како неоснована, а решението на Основниот суд Скопје 1 - Скопје се потврдува, со што обвинетиот се укинува мерката притвор.

Двете лица кои беа дел од предметот што го води овој суд К.бр.773/16 беа осудени за повеќе кривични дела по што судечкиот судија по донесувањето на одлука донесе решение и ја укина мерката притвор, а обвинителството вложи жалба на ова решение.

Со почит

Основен суд Скопје 1  - Скопје

13.06.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Почитувани

 

Во врска со Предлогот за определување на мерка притвор против осомничениот В.Т. кој е опфатен во предметот на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела кои се поврзани и произлегуваат од незаконското следење на комуникации (СЈО) во јавноста познат како „Транспортер“, судија на претходна постапка по разгледување на предлогот донесе решение со кое истиот е одбиен, а е определена мерка на претпазливост, односно одземање на патна исправа на осомничениот.

СЈО имаат право да поднесат жалба во рок од 24 часа до Кривичниот совет при Основен суд Скопје 1  - Скопје.

Со почит

Основен суд Скопје 1 - Скопје

12345678910...