Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
 
 
Соопштенија за Јавност

Клучен збор:
Дата:
27.05.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Основниот суд Скопје 1 – Скопје ги известува сите граѓани дека од 1 јуни 2016 година, сите уверенија и потврди од прекршочна, казнена и кривична евиденција ќе се поднесуваат и издаваат на еден шалтер во зградата на Кривичниот суд на бул. „Гоце Делчев“ б.б.

Имено Уверенија дека не е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност, како и другите уверенија од прекршочната евиденција кои досега се поднесуваа и се издаваа во Одделот за прекршоци на Основниот суд Скопје 1 – Скопје кој се наоѓа во бараките во Градскиот парк, од сега ќе се поднесуваат на шалтер број 14, а ќе се издаваат на шалтер бр. 15 кои се наоѓаат на влезот од судската зграда, каде воедно се поднесуваат и издаваат Уверенија од казнена и кривична евиденција.

Промените се воведуваат пред се по барање на граѓаните кои за сопствени потреби најчесто поднесуваат барања за издавање потврди – уверенија и од казнена/кривична и од прекршочна евиденција што досега се вршеше на две различни места што претставуваше дополнителен товар за странките.

Воедно ги известуваме сите компании, институции и останатите субјекти кои за конкретни потреби бараат од граѓаните да им достават било каква потврда - уверение, кое се издава од Кривичниот суд во Скопје да прецизираат каква потврда - уверение бараат, бидејќи таканареченото уверение за носудуваност подолго време наназат не се издава, а наместо тоа се издаваат уверенија - потврди од кривична или уверенија од казнена евиденција.

Со почит Основен суд Скопје 1 – Скопје.

23.05.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА
Почитувани Во однос на случајот во јавноста познат како „ТНТ“, судија на претходна постапка по разгледување и ценење на предлогот како и по сослушување на четворицата осомничени донесе решение со кое гo одби предлогот на Обвинителството за гонење кривични дела поврзани и кои поизлегуваат од незаконското следење на комуникации (СЈО) за определување мерки за обезбедување на присуство, привремено одземање патна исправа за преминување државна граница и обврска на осомничениот да се јавува повремено на определено службено лице или кај надлежен државен орган. СЈО има право да поднесе жалба до Кривичниот совет при овој суд во рок од 24 часа. Со почит Основен суд Скопје 1 – Скопје
20.05.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Почитувани

Основниот суд Скопје 1 – Скопје ги информира претставниците на медиумите како и адвокатите кои се дел од предметот со КОК бр. 127/15 поврзан со настаните во Кумановско Диво Насеље дека со одлука на Влада на Република Македонија, на Кривичниот суд во Скопје му се дава на времено користење недвижен имот односно големата сала која се наоѓа во зградата на Врховниот суд, а истата одлука веќе е објавена во Службен весник на Р.Македонија.

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ Член 1

Со оваа одлука на Основниот суд Скопје I – Скопје се дава на времено користење, без надомест, недвижна ствар – сала во зграда бр. 3, влез 1, кат 1, број 1, намена ДП, со површина од 238,81м² од вкупно 781 м2 , која се наоѓа на ул. „Првомајска“ во Скопје, на КП бр. 8887/1, КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр. 106130, број на зграда 3, сопственост на Република Македо- нија, за период од шест месеци од денот на влегување- то во сила на оваа одлука. Член 2 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де- нот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. Бр. 42-4278/1

Заменик на претседателот 17 мај 2016 година на Владата на Република Скопје Македонија, м-р Зоран Ставрески, с.р.

Со оглед на краткиот период од објавување на оваа одлука, заради формалности односно организирање на просторот и обезбедување на технички услови за судење, главната расправа за предметот поврзан со случувањата во Диво Насеље која беше закажана за 23.05.2016 година се поместува за 27.05.2016 година во 10 часот во големата сала на Врховниот суд.

Со почит Основен суд Скопје 1 – Скопје.

20.05.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Основниот суд Скопје 1 – Скопје денеска ја објави пресудата за предметот со К.бр. 946/16 против Н.А. и Ф.Н. обвинети за кривичното дело Учество во толпа што ќе изврши кривично дело од член 385 ст. 1 од КЗ, поврзано со протестите кои се одржаа пред Народната канцеларија на Претседателот на Р.Македонија.

Двајцата обвинети, како што самите се произнесоа во судница, доброволно, свесни за правните последици и неприсилени од никого, ја признаа вината за кривичното дело кое им се става на товар, па судот ценејќи ги олеснителните и отежителните околности за двајцата обвинети, донесе пресуда врз основа на признание на вина со што двајцата ги огласи за виновни и им изрече:

-       На обвинетиот Н.А. алтернативна мерка – Условна осуда во траење од 6 месеци затвор која казна нема да се реализира доколку во следните 2 години не стори ново кривично дело,

-       На обвинетиот Ф.Н. алтернативна мерка – Условна осуда во траење од 1 година затвор која казна нема да се рализира доколку во следните 3 години не стори ново кривично дело.

Воедно судот ја укина мерката куќен притвор за двајцата обвинети.

Со почит Основен суд Скопје 1 – Скопје.

19.05.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Во однос на прашања кои беа упатени до судот од повеќе медиуми за  денешната изјава на претседателот на УПОЗ, Пеце Грујевски:

Претседателот на синдикатот на судските работници, Пецо Грујовски, денeска најави дека ќе поднесат кривична пријава против претседателот на Основниот суд Скопје 1, секретарот на судот и еден судски полицаец кои според нив вршеле големи притисоци врз вработените во овој суд за да не се приклучат кон штрајкот.

Според Грујовски, тројцата им се заканувале на вработените со откази и со казни.

- Пред три години претседателот на сидикалната организација од скопска единица беше исклучен од УПОЗ бидејќи работеше неправилно. Потоа тој формираше нова синдикална организација, а ветуваше работи кои не им ги исполни на членовите. Пред еден месец администрацијата на Основниот суд Скопје 1 повторно се зачлени во УПОЗ и им се придружија на нашите барања. Токму заради ова тие се незадоволни и прават се да ги спречат луѓето да излезат на штрајк - рече Грујовски.

Информираме дека:

Претседателот на Основниот суд Скопје 1 – Скопје, ги поздравува напорите на колегите – вработени во судовите во Р.Македонија за остварувње на нивните права.

Од вчера, како Претседател на Кривичниот суд во Скопје учествува на тркалезна маса организирана од Здружението на Јавни обвинители  на Р.Македонија, Институтот за судска медицина и Академијата на судии и јавни обвинители, која се одржува во Гевгелија, па затоа нејасно е како претседателот на судот може да врши притисок врз вработените кога воопшто не е во Скопје.

Што се однесува до најавените пријави порачува дека секој граѓанин на оваа држава има право и може да поднесе кривична пријава против друго лице,  а институциите кои постапуваат по тие пријави да ја утврдат основаноста на истите.

Со вака искажаните лаги и манипулации, спектакуларни изјави и конструкции за притисоци врз вработените во судот само се потврдува кредибилитетот на тие што пласираат вакви бомбастични изјави во духот на моменталната атмосфера во државата.

Воедно инфомрираме и дека во Кривичниот суд во Скопје од 400 вработени само околу 15 се членови на синдикатот на УПОЗ, додека поголем дел се членови на синдикатот на САДУ, односно 136 членови и Здружението на судска администрација – подруженица на Основен суд Скопје 1 – Скопје со 74 членови, кои како што сме информирани ги подржуваат барањата на вработените, но не се приклучија на штрајкот во ваков облик. Дополнително Претседателот на судот е известен дека токму тројца вработени , членови на УПОЗ, подолг период наназад, се заканувале на другите колеги од судот и вршеле притисоци да излезат на штрајк против нивна воља, за што веќе се земени изјави од вработените, случајот е соодветно документиран и законски се информирани надлежните така што разбирливи се заканите кои ги упатуваат од УПОЗ.

Со почит Основен суд Скопје 1 – Скопје.

18.05.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Почитувани

Основниот суд Скопје 1 – Скопје, денеска, ја објави пресудата за предметот со КОК бр. 27/16 во јавноста познат како „Келија“. Откако на минатата главна расправа сите пет обвинети како што самите се произнесоа во судницата, доброволно, свесни за правните последици и неприсилени од никого ја признаа вината за делата што им се става на товар, судот донесе пресуда со која сите ги огласи за виновни и ценејќи ги олеснителните и отежителните околности им изрече казни затвор:

Обвинетиот И.Ф. за кривичното дело Учество во странска војска, полиција, паравоена или параполициска формација од член 322 – а ст. 1,2 и 6 од КЗ на единствена казна затвор во траење од 4 години и 6 месеци.

Обвинетиот А.А. за кривичното дело Учество во странска војска, полиција, паравоена или параполициска формација од член 322 – а ст. 1 и 6 од КЗ на единствена казна затвор во траење од 3 години и 1 месец.

Обвинетиот Е.Р. за кривичното дело Учество во странска војска, полиција, паравоена или параполициска формација од член 322 – а ст. 1 и 6 од КЗ на единствена казна затвор во траење од 4 години.

Обвинетиот И.М. за кривичното дело Учество во странска војска, полиција, паравоена или параполициска формација од член 322 – а ст. 3 на казна затвор во траење од 2 години.

Обвинетиот С.С. за кривичното дело Учество во странска војска, полиција, паравоена или параполициска формација од член 322 – а ст. 3 на казна затвор во траење од 2 години.

Претходно на седницата на Советот за оценка на обвинителен акт одржана на 11.03.2016 година и преостанатите 6 обвинети опфатени со истиот обвинителен акт ја признаа вината за делата што им се ставаат на товар и се спогодија со обвинителството, а судот донесе пресуда врз основа на предлог - спогодба со која сите шест обвинети беа огласени за виновни. (http://osskopje1.mk/Novosti.aspx?novost=462

Со почит Основен суд Скопје 1 – Скопје.

17.05.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Почитувани

Во однос на случајот во јавноста познат како „ТНТ“, денеска во просториите на Основен суд Скопје 1  - Скопје по барање на одбраната се одложи предвидениот распит на четворица осомничени за кои Обвинителство за гонење кривични дела поврзани и кои произлегуваат од незаконското следење на комуникации (СЈО) предложи определување мерки за обезбедување нивно присуство.

 Одбраната од судијата на претходна постапка побара дополнително време за да го заврши увидот во предметот и доказите со што следниот распит е закажан за 23 мај 2016 година.

Со почит

Основен суд СКопје 1  - Скопје

13.05.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Почитувани

Во врска со повеќе прашања на одредени медиуми за замрзнувањето на имотот на одредени лица во предметот наречен „Транспортер“, Обвинителството за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од незаконското следење на комуникации (СЈО) до Основен суд Скопје 1 - Скопје во смисла на чл.120 ст.1 од ЗКП се уште  нема доставено доставено барање од оштетен спрема трето лице согласно законската одредба.

Имено, Основен суд Скопје 1 - Скопје минатата недела извести во врска со замрзнувањето на имотот на одредени лица во предметот таканаречен „Транспортер“ и постапувањето на судијата на претходна постапка.

http://osskopje1.mk/Novosti.aspx?novost=481

Со почит

Основен суд Скопје 1  - Скопје

 

13.05.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ - Статистика

Во однос на се позачестените непотврдени анализи и информации кои во изминатиот период беа објавени во јавноста, а поврзани со мерките за обезбедување присуство кои се определуваат од страна на Кривичниот суд, по изработена прверка во системот и рачно пребројување на предметите, а со цел транспарентно и точно инфромирање на граѓаните, ја објавуваме статистиката поврзана со овие прашања која може да им биде од корист на сите претставници на медиумите и невладини организации заради научно истражувачка дејност и објектинво информирање.

2015 ГОДИНА

1.       Според  годишниот извештај за работа на судот во 2015 година во Одделот претходна постапка имало 940 предмети во работа од кои :

 

Од вкупниот број на предмети, Јавниот обвинител во 151 предмет предложил мерка за обезбедување присуство согласно одредбите на ЗКП, па така во 121 предмет била предложена мерка притвор од кои во 116 предмети предлогот бил прифатен од судија на овој суд, во 4 предмети бил одбиен и била определна мерка куќен притвор и во 1 предмет предлогот за притвор бил одбиен и била определена гаранција.

Во 30 предмети по предлог на обвинителството биле опредлени некои од другите поблаги мерки за претпазливост.

Од определената мерка притвор, во овој оддел за околу половина од лицата, притворот бил определн во скратена постапка во траење од 8 дена, според основите од член 470 ст.1 т. 1 и т. од ЗКП односно поради:

-          Основано сомнение дека лицето може да се даде во бегство (ст.1 т.1) и

-          Во прашање е кривично дело против јавниот ред или моралот, а особени околности го оправдуваат стравувањето дека ќе го повтори делото или ќе го стори кривичното дело со кое се заканува (ст.1 т.2)

А за другите лица, мерката притвор по предлог на обвинителството е определна во траење од 30 дена и тоа важно е да се потенцира дека обвинителството поднело предлог по сите основи од член 165 ст 1, точка 1, 2 и 3 односно поради:

-          Основано сомнение дека лицето може да се даде во бегство (точка 1)

-          Стравување дека може да влијае врз сведоци или да ја попречи истрагата (точка 2), и

-          Основан страв дека може да го повтори делот или стори делото со кое се заканува (точка 3)

Во овој оддел во текот на 2015 година само во 1 предмет против две лица мерка притвор е опредлена по предлог на обвинителството кој ги содржи само основите од член 165 ст.1 т. 2 и 3 односно без основите од точка 1 – Опасност од бегство.

Останатите 789 предмети, се предмети оформени по предлози на странки, а по однос на други дејствија по кои е надлежен да одлучува судија на претходна постапка.

Во понатамошниот тек на постапката мерката притвор определна за првпат, била укината, продолжена или заменета за поблаги мерки во зависност од потребите за обезбедување присуство во конкретна постапка.

 

2.       Во Одделот претходна постапка на организиран криминал и корупција изминатата година имало вкупоно 590 предмети во работа, од кои:

 

Јавниот обвинител, од вкупниот број на предмети во 144 предмети предложил определување мерка за обезбедување присуство согласно одредбите на ЗКП, па така во 80 предмети била предложена мерка притвор во траење од 30 дена од кои во 74 предмети предлогот бил прифатен од судија на овој суд, во 3 предмети предлогот бил одбиен и определена мерка куќен притвор, во 1 предмет предлогот за притвор бил одбиен и определна е мерка претпазливост, во 1 предмет предлогот бил целосно одбиен без да се определат било какви други мерки, а во 1 предмет постапката била запрена.

 

Во 48 предмети јавниот обвинител предложил мерка притвор во скратена постапка во траење од 8 дена од кои во 43 предмети предлозите биле прифатени, а 5 одбиени со определување поблаги мерки за претпазливост. Од останаите предмети по предлог на обвинителството во 14 предмети била определна мерка  претпазливост, а во 1 предмет била определна мерка куќен притвор.

Мерка притвор во скратена постапка по предлог на обвинителството во траење од 8 дена, е определена, според основите од член 470 ст.1 т. 1 и 470 ст. т. 1 и ст. 2т.2  од ЗКП,

Додека мерката притвор по предлог на обвинителството во траење од 30 дена е определна  по сите основи од член 165 ст 1, т. 1, 2 и 3, а нема ниту еден предмет каде мерката притвор била определена без предлогот на обвинтелствот да го опфати основот од точка 1, односно опасност од бегство.

Останатите 446 предмети, се предмети оформени по предлози на странки а по однос на други дејствија по кои е надлежен да одлучува судија на претходна постапка.

Во понатамошниот тек на постапката мерката притвор определна за првпат, била укината, продолжена или заменета за поблаги мерки во зависност од потребите за обезбедување присуство во конкретна постапка.

3.       Судот исто така постапува и по предлози на Обвинителството за определување мерка притвор, и при одлучување на Кривичните совет во предмети за повторување на постапката кои треба да се земат во предвид како статистички податоци на постапување по предлог за определување мерка за обезбедување присуство на обвинет заради непречено водење на постапката. Овие предлози за определување мерка притвор во најголем процент биле одбивани од Кривичните совети на овој суд, а наместо мерка притвор се определени други поблаги мерки за обезбедување присуство предвидени со ЗКП. Па така:

Според статистиката за 2015 година,

-          За 102 лица судиите во Кривичниот суд го одбиле предлогот на обвинителството за определување мерка притвор и определиле други поблаги мерки за обезбедување,

-          За 41 лице судот во целост го одбил предлогот за определување мерка притвор без притоа да определи било какви други мерки,

-          За 51 лице судот утврдил дека мерката притвор е неопходна за обезбедување присуство во конкретна постапка.

2014 ГОДИНА.

1.       Според годишниот извештај во текот на 2014 година во Одделот– претходна постапка во текот на извештајната година имало вкупно 994 предмети во работа, од кои:

Од вкупниот број на предмети, Јавниот обвинител во 194 предмети предложил определување мерка  за обезбедување присуство согласно одредбите од ЗКП, па така во 163 предмети предложена е мерка притвор, од кои во 155 предмети предлогот бил прифатен од судија на овој суд, во 5 предмети предлогот бил одбиен и определена мерка куќен притвор во 3 предмети предлогот за притвор бил одбиен и биле определени поблаги мерки за претпазливост.

Од другите предмети - во 30 по предлог на обвинителството биле определни само мерки за претпазливост, а во 1 предмет мерка куќен притвор.

Мерка притвор во скратена постапка во траење од 8 дена по предлог на обвинителството била определна според  основите од член 470 ст.1 т. 1 и т.2 од ЗКП, додека притворот по предлог на обвинитеслтвото во траење од 30 дена бил предложен и опредлен  по сите три основи од член 165 ст 1, точка 1, 2 и 3. Во текот на 2014 година нема ниту еден предмет каде е определна мерка притвор, а предлогот на обвинителството да не ги содржи основите од т.1., а мерка притвор по предлог на обвинителстовто само по основите од член 165 ст. 1 т. 1 односно само основот – Опасност од бегство, е определно и против 16 лица, но тоа најчесто се однесува на екстрадиционен притвор.

Останатите 831 предмети, се предмети оформени по предлози на странки а по однос на други дејствија по кои е надлежен да одлучува судија на претходна постапка.

Во понатамошниот тек на постапката мерката притвор определна за првпат, била укината, продолжена или заменета за поблаги мерки во зависност од потребите за обезбедување присуство во конкретна постапка.

2.       Во Одделот претходна постапка на организиран криминал и корупција во работа имало вкупно 522 предмети, од кои:

Јавниот обвинител, од вкупниот број на предмети, во 116 предложил определување мерка за обезбедување присуство согласно одредбите од ЗКП, па така во 83 предмети предложил определување мерка притвор во траење од 30 дена, од кои во 81 предмет предлогот бил прифатен од судиите на овој суд, а во 2 предмети предлогот за притвор бил одбиен и биле опредлени побалги мерки за претпазливост.

Во 33 предмети обвинителот предложил определување мерка притвор во скратена постапка во траење од 8 дена од кои во 31 предмет предлогот бил уважен, а во 2 предмети предлогот не бил прифатен и судиите определелие мерка куќен притвор во еден предмет и побалга мерка за претпазливост во дргиот предмет.

Мерка притвор во скратена постапка во траење од 8 дена по предлог на обвинителството бил определна според основите од член 470 ст.1 т.1 и 470 ст.1 т.1 и ст. 2т.2 од ЗКП.

Додека притворот по предлог на обвинитеслтвото во траење до 30 дена, во најголем процент од предметите била определна по сите три основи  од член 165 ст 1, точка 1,2 и 3. Во оваа година во овој оддел само во еден предмет против 1 лице е определан мерка притвор по предлог на обвинитеслтвото во кој предлог не е содржан основот од точка 1 односно опасност од бегство.

Останатите 406 предмети, се предмети оформени по предлози на странки а по однос на други дејствија по кои е надлежен да одлучува судија на претходна постапка.

Притворот во понатамошниот тек на постапката бил укината, продолжена или заменета за поблаги мерки во зависност од потребите за обезбедување присуство во конкретна постапка.

3.       Што се однесува до предлозите на Обвинителството за определување мерка притвор при одлучување на Кривичните совети за предмети за повторување на постапка, најчесто предлозите биле одбивани од страна на судот. Па така:

Според статистиката за 2014 година,

-          За 193 лица судот го одбил предлогот за определување мерка притвор и определил превентивни мерки,

-          За 47 лица судот го одбил предлогот за определување на мерка притвор и не опредлел ниту превентивни мерки,

-          За 109 лица судиите утврдиле дека мерката притвор е неопходна за обезбедување на присиство на обвинтиот во конкретна постапка, па предлогот на обвинителството бил прифатен.

Појаснуваме дека во јавноста изминатиот период се шпекулира со статистика на невладини организации и експерти дека колку предлози за притвор биле поднесени од обвинителството толку и биле прифатени од судот, што е неточно бидејќи не сите предлози поднесени од Јавното обвинителство се прифатливи за судот водејќи сметка за општите одредби од член 144 од ЗКП каде се наведува дека не треба да се применат потешки мерки за обезбедување доколку истата цел може да се постигне со поблаги мерки, и особено треба да се има предвид и да се направи компарација на вкупниот број на постапки кои се водат пред овој суд поведени од Јавното обвинитеслство, само во одреден помал дел на  постапки се предложени некакви мерки за обезбедување присуство на обвинетиот за потребите на кривичната постапка, за кои обвинителството сметало дека се основани, а судот ги ценел, што покажува и наведената статистика.

Табеларен приказ:

2015

 

Предме и во работа

 

Предмети во кои ЈО предложил мерки за обезбедување

Предмети во кои ЈО предложил мерка пиртвор

Предмети во кои е предложени прифатен куќен притвор

Предмети во кои е предложена и прифатена др. Поблага мерка

 

Одд.На претходна постапка

940

151

121

/

30

 

Прифатени -

116

 

Одбиени со др. Мерки - 5

 

 

Предмети  во работа

Предмети во кои ЈО предложил мерки за обезбедување

Предмети во кои ЈО предложил мерка пиртвор 30 дена.

 

Предмети во кои ЈО предложил мерка пиртвор 8 дена.

 

Предмети во кои е предложени прифатен куќен притвор

Предмети во кои е предложена и прифатена др. Поблага мерка

 

Одд. На ПП организиран криминал и корупција

590

144

80

48

1

14

 

Прифатени - 74

Прифатени

-          43

 

Одбиени со др. Мерки - 6

Одбиени со др. Мерки - 5

 

Предлози за притвор на КС при повторување постапка

Вкупно предлози

-          194

Одбиен предлог со определена поблага мерка

-          102

Одбиен притвор без др. Мерка

-          41

Прифатен предлог за мерка притвор

-          51

            

 

2014

 

Предмети во работа

 

Предмети во кои ЈО предложил мерки за обезбедување

Предмети во кои ЈО предложил мерка пиртвор

Предмети во кои е предложени прифатен куќен притвор

Предмети во кои е предложена и прифатена др. Поблага мерка

 

Одд.На претходна постапка

994

194

163

1

30

 

Прифатени -

155

 

Одбиени со др. Мерки - 8

 

 

Предмети  во работа

Предмети во кои ЈО предложил мерки за обезбедување

Предмети во кои ЈО предложил мерка пиртвор 30 дена.

 

Предмети во кои ЈО предложил мерка пиртвор 8 дена.

 

Предмети во кои е предложени прифатен куќен притвор

Предмети во кои е предложена и прифатена др. Поблага мерка

Одд. наПП организиран криминл и корупциа

522

116

83

33

/

/

Прифатени - 81

Прифатени – 31

 

Одбиени со др. Мерки - 2

Одбиени со др. Мерки - 2

Предлози за притвор на КС при повторување постапка

Вкупно предлози

-          349

  Одбиен предлог со определена поблага мерка

-          193

 Одбиен притвор без др. Мерка

-          47

  Прифатен предлог за  мерка притвор

-          109

            

 

12.05.2016   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Во однос на повеќе прашања кои до судот беа упатени од различни медиуми, потврдуваме дека во Основниот суд Скопје 1 – Скопје пред судија на претходна постапка кој постапува по стар истражен предмет, денеска беше спорводен З.Б. кој во присуство на двајцата негови полномошници, како и обвинител од Обвинителството за организиран криминал и корупција беше сосолушан во однос на сите точки од истрагата која се води против него и која претходно беше прекината заради негова недостапност за органите на прогонот, а продолжи откако истиот беше екстрадиран во Р.Македонија.

Денешниот распот се одржа откако на претходно закажаниот термин осомничениот побара дополнително време за да се подготви.

Предметот се води според стариот Закон за кривична постапка и истрагата продолжува понатаму, а за сите нови детали јавноста ќе биде навремено информирана.

Со почит Основен суд Скопје 1 – Скопје.

12345678910...